Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden ASolutions

1. Aanbieding en overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ASolutions B.V. goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en een overeenkomst komt eerst tot stand na een opdrachtbevestiging door ASolutions B.V. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ASolutions B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2. Prijs en betaling
2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Indien de door ASolutions B.V. te verrichten prestaties zich wijzigen en/of zich uitstrekken over een reeks aaneengesloten perioden, is ASolutions B.V. gerechtigd haar prijzen eenzijdig aan te passen. Een voornemen tot prijsaanpassing zal uiterlijke twee maanden voor ingangsdatum aan opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Wanneer de prijsaanpassing door opdrachtgever niet wordt aanvaard, geldt de overeenkomst waaruit de betalingsverplichting voortvloeit als geëindigd op het tijdstip waarop de prijsaanpassing zou ingaan. De duur van de overeenkomst zal in ieder geval niet korter zijn dan één overeengekomen periode.
2.3. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
2.4. Facturen waartegen niet binnen 30 dagen na factuurdatum is geprotesteerd, worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
2.5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kan ASolutions B.V. , zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand of deel daarvan in rekening brengen. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaten kosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% (vijftien) van de totale vordering. 2.6. Indien opdrachtgever ondanks aanmaning en sommatie in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, is ASolutions B.V. steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen.
2.7. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan ASolutions B.V. nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Maatwerksoftware
2.8 Voor het leveren van maatwerksoftware gelden de volgende bepalingen:
- Voor het testen van de opgeleverde software krijgt opdrachtgever 15 werkdagen de tijd, gerekend vanaf de dag van oplevering. Hierna ontvangt ASolutions B.V. een lijst met bugs welke door ASolutions worden opgelost en vervolgens door de opdrachtgever opnieuw worden getest.
- Bij oplevering wordt door opdrachtgever 60% van het totale bedrag in rekening gebracht en na acceptatie de overige 40%.
- De opgeleverde maatwerksoftware mag pas in productie genomen worden door opdrachtgever als de opdrachtgever deze formeel heeft geaccepteerd.
- Na de formele acceptatie zal een garantieperiode van twee maanden gelden. Garantie is van toepassing voor die punten die niet redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden tijdens de acceptatie test.

3. Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim te houden.

4. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ASolutions B.V. totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.5, volledig aan ASolutions B.V. zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaald.

5.Rechten van ASolutions B.V. en opdrachtgever
5.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industrieel eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc) die door ASolutions B.V. aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij ASolutions B.V. of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door ASolutions B.V. en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van ASolutions B.V. bevatten en opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
5.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
5.4. Het is ASolutions B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.
5.5. ASolutions B.V. zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door ASolutions B.V. zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldende auteursrecht. ASolutions B.V. zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schaden betalen mits opdrachtgever ASolutions B.V. onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan ASolutions B.V. overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het bepaalde in artikel 9 is onverminderd van toepassing. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan ASolutions B.V. de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als door ASolutions B.V. juist wordt geacht.

6. Medewerking door opdrachtgever
6.1. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever ASolutions B.V. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen hiertoe verschaffen.
6.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door ASolutions B.V. te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
6.3. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
6.4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ASolutions B.V. staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ASolutions B.V. het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft ASolutions B.V. het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van ASolutions B.V. in rekening te brengen.

7. Leveringstermijnen
Alle door ASolutions B.V. genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ASolutions B.V. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. ASolutions B.V. is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien de overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en 9, kan de overeenkomst ontbonden worden.

8. Beëindiging
8.1. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
8.2. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door ASolutions B.V. nog niet is uitgevoerd. Bedragen die ASolutions B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
8.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 kan ASolutions B.V. de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. ASolutions B.V. zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9. Aansprakelijkheid van ASolutions B.V.;
vrijwaring
9.1. ASolutions B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.
9.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ASolutions B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ASolutions B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. ASolutions B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door ASolutions B.V. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
9.3. De door ASolutions B.V. te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door ASolutions B.V. aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van ASolutions B.V. in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van ASolutions B.V. De in dit artikel 9.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door ASolutions B.V. verleende crediteringen. In alle hier genoemde gevallen geldt een maximum schade-uitkering van € 115.000,- (honderdvijftienduizend euro) per geval.
9.4. In geval van een onrechtmatige daad van ASolutions B.V., of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor ASolutions B.V. rechtens aansprakelijke gehouden kan worden, is ASolutions B.V. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 115.000,- (honderdvijftienduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
9.5. Aansprakelijkheid van ASolutions B.V. voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 9.4, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geld als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 115.000,- (honderdvijftienduizend euro).
9.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij ASolutions B.V. heeft gemeld.
9.7. Opdrachtgever vrijwaart ASolutions B.V. voor alle schade die ASolutions B.V. mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door ASolutions B.V. geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:
- Aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van ASolutions B.V. die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
- Aanspraken van derden, werknemers van ASolutions B.V. daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
- Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door ASolutions B.V. geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

10.Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

11.Toepasselijk recht en geschillen
11.1. De overeenkomsten tussen ASolutions B.V. en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
11.2. ASolutions B.V. is bevoegd geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Dienstverlening De volgende bepalingen zijn mede van toepassing, indien ASolutions B.V. diensten verleent zoals bijvoorbeeld organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatieen automatiseringsplanning, systeembeheer, facilitymanagement en interim management, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur (al dan niet op detacheringsbasis), programmatuurontwikkeling, software depot en opleidingen.

12.Uitvoering
12.1. ASolutions B.V. zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
12.2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan ASolutions B.V. de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
12.3. Voor zover noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden, zal opdrachtgever ASolutions B.V. tijdens kantooruren toegang geven tot de betreffende automatiseringsproducten.

13.Wijziging en meerwerk
13.1. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. ASolutions B.V. zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogste stellen.
13.2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal ASolutions B.V. opdrachtgever van tevoren inlichting, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

14.Detachering
Van detachering is sprake wanneer ASolutions B.V. een of meer deskundigen op tijdsbasis ter beschikking stelt van de opdrachtgever, welke deskundige(n) werkzaam is/zijn op instructie en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit laatste is slechts anders indien ASolutions B.V. instructiebevoegdheid heeft ten opzichte van de door haar ingezette deskundigen, en het project waaraan wordt gewerkt, plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van ASolutions B.V.

15.Systeembeheer
15.1. Onder systeembeheer wordt verstaan de uitvoering van alle werkzaamheden aan en ten behoeve van de automatiseringsproducten van opdrachtgever met het oogmerk het onderhoud, de veiligheid en de continuïteit van deze automatiseringsproducten te bewerkstelligen. Tot deze werkzaamheden behoren niet:
- Installatie van nieuwe automatiseringsproducten - Inhoudelijke support op software-producten
- Reparaties aan hardware-producten
15.2. Systeembeheer wordt uitgevoerd door een door ASolutions B.V. aan te wijzen systeembeheerder, die zijn werkzaamheden uitvoert onder toezicht en volgens aanwijzingen van opdrachtgever.
15.3. Indien het systeembeheer plaatsvindt door middel van het gebruik van telecommunicatiefaciliteiten, zal opdrachtgever aan ASolutions B.V. toegangscodes toewijzen. ASolutions B.V. zal deze codes met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor misbruik ervan. ASolutions B.V. is voorts niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.Software depot
16.1. Onder software depot wordt verstaan het tegen periodieke vergoeding opslaan van broncodes van programmatuur bij een neutrale derde. Deze neutrale derde zal in geval van calamiteiten de opgeslagen broncodes aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.
16.2. Van een calamiteit in de zin van dit artikel is sprake indien:
- ASolutions B.V. haar bedrijfsvoering staakt zonder haar verplichtingen uit hoofde van gebruiken- en/of licentieovereenkomsten conform afspraak rechtsgeldig aan een of meer derden over te dragen;
- ASolutions B.V. in staat van faillissement wordt verklaard;
- ASolutions B.V. op zodanige wijze te kort schiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de opdrachtgever dat dit een ontbinding van de contractuele relatie(s) rechtvaardigt.
16.3. Indien zich naar mening van opdrachtgever een situatie voordoet op grond waarvan zij jegens de neutrale derde gerechtigd is afgifte van de broncodes te verlangen, stelt zij zowel ASolutions B.V. als de neutrale partij daarvan schriftelijk en bij aangetekende brief in kennis.
16.4. De neutrale partij zal niet gehouden zijn tot afgifte van gedeponeerde broncodes, tenzij ASolutions B.V. binnen een periode van 4 (vier) weken nadat van het verlangen daartoe door opdrachtgever is kenbaar gemaakt, tegen afgifte geen bezwaar heeft gemaakt.
16.5. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over afgifte van de opgeslagen broncodes, dient de meest gerede partij deze kwestie voor een bindende beoordeling voor te leggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
16.6. Indien op de opdracht tot depot Algemene Voorwaarden van de neutrale derde partij van toepassing zijn, zijn de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden mede van toepassing, waarbij het contract en de voorwaarden van ASolutions B.V. prevaleren. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden, waarvan een afschrift op verzoek van de opdrachtgever kosteloos zal worden toegezonden. 16.7. Het depot zal worden gehandhaafd voor de duur van de opdracht. Het depot eindigt wanneer de opdrachtgever binnen drie maanden nadat de overeenkomst is geëindigd en de opdrachtgever niet te kennen heeft gegeven het depot te willen handhaven. Het depot kan door ASolutions B.V. beëindigd worden indien de opdrachtgever een betalingsachterstand heeft van meer dan drie maanden. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting. 16.8. Gedurende de periode dat opdrachtgever een betalingsachterstand heeft, kan hij geen rechten ontlenen uit de deponeringsovereenkomst. Ontwikkeling van programmatuur De volgende bepalingen zijn van toepassing indien ASolutions B.V. in opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

17.Ontwikkeling van programmatuur
17.1. Ontwikkeling van programmatuur vindt plaats op basis van een functionele- of systeemanalyse. Tenzij opdrachtgever over een functionele- of systeemanalyse beschikt op basis waarvan programmatuur kan worden ontwikkeld, wordt door ASolutions B.V. eerst een functionele- of systeemanalyse gemaakt.
17.2. De functionele- of systeemanalyse vindt plaats op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat. Het resultaat van deze analyse, welke op basis van een vaste prijsafspraak of op nacalculatiebasis door ASolutions B.V. is vervaardigd, wordt schriftelijk en gedocumenteerd aan opdrachtgever te beschikking gesteld.
17.3. Aan de hand van deze functionele- of systeemanalyse zullen partijen schriftelijk specificeren welke programmatuur op welke wijze wordt ontwikkeld. ASolutions B.V. zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de ter beschikking staande analyse. Bij gebreke van een dergelijke analyse zal de programmatuur worden ontwikkeld op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat. 17.4. Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan ASolutions B.V. de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd. 17.5. De opschorting van de werkzaamheden als gevolg van het achterblijven van de goedkeuring heeft geen invloed op de betalingsafspraken en betalingstermijnen.
17.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 verkrijgt de opdrachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde programmatuur, het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeengekomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te doen brengen.

18.Oplevering en acceptatie
18.1. ASolutions B.V. zal de ontwikkelde programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijke vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de programmatuur ter beschikking van opdrachtgever is gesteld of, indien zulk is overeengekomen, na installatie van de programmatuur bij opdrachtgever.
18.2. De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na geheel of gedeeltelijke oplevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie opdrachtgever, of 30 (dertig) dagen na oplevering, indien opdrachtgever ASolutions B.V. niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.5 of na het herstel van de gemelde gebreken.
18.3. Indien een schriftelijke overeenkomst tussen partijen voorziet in acceptatie van de programmatuur door opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende 30 (dertig) dagen na oplevering te testen, tenzij in die overeenkomst een andere termijn wordt genoemd. Wanneer de opdrachtgever binnen de acceptatietermijn geen bezwaren tegen het geleverde kenbaar heeft gemaakt, geldt het geleverde als geaccepteerd.
18.4. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever ASolutions B.V. hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode van 30 (dertig) dagen onderbroken wordt totdat de programmatuur in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties is aangepast.
18.5. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont waardoor deze niet aan de schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet, zal opdrachtgever ASolutions B.V. onmiddellijk na afloop van de testperiode, dan wel binnen 5 dagen na constatering in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. ASolutions B.V. zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. De programmatuur wordt door opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert. Gebruiksrechten van programmatuur De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle door ASolutions B.V. aan opdrachtgever geleverde programmatuur. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

19.Gebruiksrecht

19.1. ASolutions B.V. verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van programmatuur.
19.2. De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf worden gebruikt op die verwerkingseenheden, waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van opdrachtgever, waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt, als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
19.3. Tenzij ASolutions B.V. afwijkende voorwaarden stelt, is het opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van de programmatuur. De kopieën zullen door opdrachtgever niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
19.4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van ASolutions B.V. niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.

20.Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na acceptatie of levering zal ASolutions B.V. naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet. ASolutions B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien sprake is van een gebruiksvergoeding, waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd. ASolutions B.V. kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan ASolutions B.V. toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventuele verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan ASolutions B.V. is gewijzigd.

21.Programmatuur van toeleveranciers
Indien een toeleverancier van ASolutions B.V. het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiken- of licentieovereenkomst, of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier van ASolutions B.V., zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 19 en 20 van de Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van de toeleveranciers van ASolutions B.V. ASolutions B.V. zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan. Nieuwe versies De volgende bepalingen zijn van toepassing indien opdrachtgever programmatuur heeft gekocht en daarvan nieuwe versies wenst te ontvangen

22.Licentie-update
Indien een licentie-update-overeenkomst is gesloten, zal ASolutions B.V. bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is ASolutions B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Installatie van de nieuwe versie gebeurt op kosten van de opdrachtgever.

23.Ondersteuning
Indien een ondersteuningsovereenkomst is gesloten, zal ASolutions B.V. de opdrachtgever telefonische ondersteuning bieden bij het gebruik van de betreffende programmatuur. Levering van apparatuur en onderdelen De volgende bepalingen zijn van toepassing indien ASolutions B.V. apparatuur en gebruiksmaterialen aan opdrachtgever levert.

24.Aflevering en risico
24.1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal ASolutions B.V. de aan de opdrachtgever te leveren apparatuur afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland.
24.2. In alle gevallen draagt opdrachtgever, na aflevering door of namens ASolutions B.V. bij de ingang van het adres van installatie, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
24.3. ASolutions B.V. is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

25.Installatie
25.1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal ASolutions B.V. de apparatuur installeren of laten installeren.
25.2. In geval van 25.1 zal opdrachtgever, vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
25.3. De apparatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien opdrachtgever de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

26.Garantie
26.1. De apparatuur wordt gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat ASolutions B.V. voor zijn rekening naar zijn beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van ASolutions B.V. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan ASolutions B.V. is gewijzigd of wordt onderhouden.
26.2. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door ASolutions B.V. in rekening worden gebracht.
26.3. Indien de apparatuur door ASolutions B.V. van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. ASolutions B.V. zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

27.Service op apparatuur
27.1. De volgende bepalingen zijn van toepassing indien een overeenkomst tussen opdrachtgever en ASolutions B.V. tevens omvat de service op computer- en/of randapparatuur. Op dit soort overeenkomsten zijn tevens van toepassing de algemene bepalingen inzake dienstverlening.
27.2 Onder service op computer- en/of randapparatuur wordt verstaan het in technische en functionele conditie houden van deze apparatuur, waarbij als uitgangspunt geldt de specificatie die door de fabrikant van het apparaat is verstrekt. Een en ander houdt in het controleren en herstellen van de apparatuur, zulks met inbegrip van het vervangen van delen van de apparatuur wanneer herstel daarvan, naar het oordeel van ASolutions B.V. ter plaatse waar de apparatuur zich bevind, niet mogelijk is.
27.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden servicewerkzaamheden slechts uitgevoerd tijdens kantooruren te weten van maandag t/m vrijdag en wel van 08:30 t/m 17:00 uur.
27.4 Tot de service wordt niet gerekend:
- Verbruiksmaterialen die in verband met het onderhoud zijn geleverd; - Opleidingen die in opdracht van opdrachtgever worden gegeven; - Werkzaamheden die ASolutions B.V. verricht in opdracht van opdrachtgever in verband met wijzigingen in en toevoegingen aan de automatiseringsproducten- Wachttijden, indien een medewerker van ASolutions B.V. niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden kan beginnen of deze niet continue kan uitvoeren ten gevolge van aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken;
- Kosten gemaakt ingevolge het verzoek van opdrachtgever aan ASolutions B.V. om werkzaamheden te verrichten buiten de normale kantooruren;
- Hulp in geval een probleem niet veroorzaakt is door een fout in de apparatuur;
- Het opnieuw installeren van programmatuur en herstellen van bestanden, ongeacht de oorzaak, behalve indien zulks contractueel is overeengekomen.
27.5 De hierna volgende kostencomponenten zijn uitdrukkelijk uitgesloten in iedere service-overeenkomst:
- Elektrische voorzieningen, welke buiten de apparatuur zijn geïnstalleerd en/of elektrische, dan wel mechanische verbindingen met andere, niet door ASolutions B.V. geleverde apparatuur tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
- Het gebruik van niet door ASolutions B.V. geleverde dan wel geadviseerde middelen (supplies);
- Het krachtens een beslissing van de opdrachtgever verplaatsen en/of opnieuw installeren van de apparatuur dan wel het uitwijken met de productie naar andere apparatuur;
- Het gebruik van apparatuur in samenhang met niet door ASolutions B.V. geleverde dan wel geaccepteerde apparatuur en/of programmatuur;
- Schade veroorzaakt door factoren buiten de apparatuur gelegen zoals, maar niet beperkt tot, de staat van de ruimte waar de apparatuur is opgesteld, het functioneren van luchtconditionering, dan wel gebruik van (energie) voorzieningen;
- Nalatigheid, wijzigingen, onzorgvuldig gebruik van apparatuur, alsmede abnormale slijtage dan wel reparaties uitgevoerd door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming hiertoe van ASolutions B.V.

28.Inkoop
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien ASolutions B.V. goederen en/of diensten inkoopt.

29.Inkoopvoorwaarden
29.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij aan ASolutions B.V. goederen en/of diensten worden aangeboden of geleverd. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
29.2. Opdrachten en overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten komen eerst tot stand na schriftelijke en deugdelijke bevestiging door een daartoe bevoegde medewerker van ASolutions B.V.
29.3. Indien en voor zover volgens deze voorwaarden een overeenkomst geacht moet worden te zijn tot stand gekomen, is ASolutions B.V. gerechtigd deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot vergoeding van schaden en/of kosten te ontbinden wanneer de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van, naar het oordeel van ASolutions B.V., essentiële onderdelen van de overeenkomst.
29.4. De aangeboden of overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast, tenzij ter zake een bijzonder voorbehoud is gemaakt. Indien en voor zover ASolutions B.V. wordt geconfronteerd met voor haar onaanvaardbare prijsverhogingen of wijzigingen van andere essentialia van de overeenkomst, is ASolutions B.V. gerechtigd, zonder vergoeding van kosten en/of schade, van de overeenkomst af te zien. 29.5. Ongeacht enig ander beding, wordt ASolutions B.V. door levering geacht de eigendom van het hebben verkregen.
29.6. De leverancier staat ervoor in dat het geleverde voldoet aan de overeengekomen of redelijkerwijs te verwachten specificaties. Toezeggingen omtrent garantie worden uitsluitend aanvaard voor zover zij de wettelijke aansprakelijkheid uitbreiden.
29.7. Voldoet een geleverd product of diensten niet aan de toegezegde of redelijkerwijs te verwachten specificaties, dan is ASolutions B.V. gerechtigd naar keuze de overeenkomst te ontbinden of nakoming te vorderen, onverminderd het recht vergoeding van kosten en schade te vorderen. Deze kosten en schaden belopen tenminste 15% (vijftien) van het transactiebedrag.
29.8. De wederpartij garandeert ASolutions B.V. volledige geheimhouding omtrent al hetgeen haar in het kader van een (mogelijke) overeenkomst omtrent ASolutions B.V. ter kennis komt. Alle schadelijke gevolgen die direct of indirect zijn terug te voeren op de niet nakoming van deze geheimhoudingsverplichting komen voor rekening van de leverancier. Voor schadelijke gevolgen wordt ASolutions B.V. door de leverancier gevrijwaard.
29.9. Alle geschillen zullen bij voorkeur worden beslecht door deskundige geschillencommissies. Wordt een geschil aan de gewone rechter voorgelegd, dan is zowel voor de leverancier als ASolutions B.V. de rechter bevoegd in het rechtsgebied waarin ASolutions B.V. is gevestigd.